செயற்கை நுண்ணறிவு (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) உதவியுடன் எப்படி 3D SCAN செய்வது(For 3D PRINTING)

How to 3d scan and 3d print without expensive scanner using artificial intelligence the project is in developing stage. You can try this on (http://cvl-demos.cs.nott.ac.uk/vrn/) செயற்கை நுண்ணறிவு (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) உதவியுடன் எப்படி 3D SCAN செய்வது(For 3D PRINTING)

விஞ்ஞானிகள் அசத்தல் ! வந்துவிட்டது 3D செயற்கை இதயம் ! அதிகம் பகிருங்க ! 3D printing artificial Heart

விஞ்ஞானிகள் அசத்தல் ! வந்துவிட்டது 3D செயற்கை இதயம் ! அதிகம் பகிருங்க ! 3D printing artificial Heart This video is about the latest invention made by scientist ! 🙏🙏🙏🙏🙏 Please do Subscribe our channel for more updates have a great day 🙏🙏🙏🙏🙏…