செயற்கை நுண்ணறிவு (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) உதவியுடன் எப்படி 3D SCAN செய்வது(For 3D PRINTING)

How to 3d scan and 3d print without expensive scanner using artificial intelligence the project is in developing stage. You can try this on (http://cvl-demos.cs.nott.ac.uk/vrn/) செயற்கை நுண்ணறிவு (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) உதவியுடன் எப்படி 3D SCAN செய்வது(For 3D PRINTING)