අඩුම මිලට ගන්න පුළුවන් සුපිරි Drone එක – JYO18 Pocket Drone Review in Sinhala

මේ Drone එක ඔයගොල්ලන්ට Rs 10000 කට අඩුවෙන් මිලදීගන්න පුළුවන්. කැමති අය ගිහිල්ලා බලන්න….. JYO18 Pocket Drone -Chaina – https://ebay.to/2Hgk1wS Australia – https://ebay.to/2qQyyt1 අනිවා Video එක බලලා Subscribe කරන්න. යාලුවන්ට දැනගන්න Share කරන්න. our Whats App Group – https://chat.whatsapp.com/9GIhN2ke0OYGdeOLSQFYes FaceBook…