សកម្មភាពថ្ងៃដើរលេងនៅបាត់ដំបង / Drone Testing

Hello , Help like & subcribe ,,,,,,!! ចុច Subcribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដីអូថ្មីៗ : https://www.youtube.com/channel/UCs1p… Facebook : https://www.facebook.com/bunly.sun.3 Instagram : sunbun.ly Things to make this video : _ DJI Spark _ Premiere Pro _ Imovie Thanks for watching ………….!!!!!!!!!!!!!!! សកម្មភាពថ្ងៃដើរលេងនៅបាត់ដំបង / Drone Testing